در این تصاویر ساکنان منازل به احترام درخت دیوار خانه خود را به طریقی ساخته که آسیبی به درختان نرسد و حاضر به قطع درخت نشدند و همین امر زیبایی خاصی به خانه آنها بخشیده.

در این تصاویر ساکنان منازل به احترام درخت دیوار خانه خود را به طریقی ساخته که آسیبی به درختان نرسد و حاضر به قطع درخت نشدند و همین امر زیبایی خاصی به خانه آنها بخشیده.

 

 

 

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 1

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 2

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 3

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 4

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 5

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 6

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 7

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 8

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 9

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 10

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 11

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 12

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 13

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 14

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 15

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 16

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 17

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 18

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 19

احترام به درخت در معماری ساختمان - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه