مسعود نیلی هنگام رانندگی در لندن با ماشین پیکان قدیمی خود (که ظاهرش را به صورت تاکسی تهران در آورده است) در نقش راننده ای از دهه ی پنجاه شمسی ظاهر می شود.

مسعود نیلی هنگام رانندگی در لندن با ماشین پیکان قدیمی خود (که ظاهرش را به صورت تاکسی تهران در آورده است) در نقش راننده ای از دهه ی پنجاه شمسی ظاهر می شود.

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 1

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 2

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 3

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 4

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 5

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 6

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 7

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 8

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 9

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 10

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 11

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 12

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 13

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 14

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 15

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 16

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 17

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 18

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 19

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 20

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 21

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 22

اقدام عجیب با پیکان جوانان ایرانی در لندن! - تصویر 23

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه