تصاویر بالا نه تابلو نقاشیست و نه یک مقطع از سنگ و نه تصویر فضایی این تصاویر از آب های آلوده کانال گوانوس در نیویورک گرفته شده است. !!!.


 

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎

آلودگی های زیبا‎


 

تصاویر بالا نه تابلو نقاشیست و نه یک مقطع از سنگ و نه تصویر فضایی این تصاویر از آب های آلوده کانال گوانوس در نیویورک گرفته شده است.!!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه