سابقه برترین عکس های زیر آب در سال ۲۰۱۷ برندگان خود را معرفی کرد. "گابریل باراتئو" با عکس کلوزآپی که از یک هشت پا در آبهای جزیره "مایوت" در شرق قاره آفریقا و در کنار مجمع الجزایر "کومور" برداشت موفق شد عکاسان شرکت کننده از ۶۷ کشور جهان را شکست دهد و جایزه اول برترین عکس زیرآب امسال را بدست آورد. جدا از جایزه اول جوایز و تقدیرهای دیگری نیز به عکاسان شرکت کننده در مسابقه امسال تعلق گرفت. در زیر برگزیدگان این مسابقه را مشاهده می کنید.

سابقه برترین عکس های زیر آب در سال ۲۰۱۷ برندگان خود را معرفی کرد.
"گابریل باراتئو" با عکس کلوزآپی که از یک هشت پا در آبهای جزیره "مایوت" در شرق قاره آفریقا و در کنار مجمع الجزایر "کومور" برداشت موفق شد عکاسان شرکت کننده از ۶۷ کشور جهان را شکست دهد و جایزه اول برترین عکس زیرآب امسال را بدست آورد. جدا از جایزه اول جوایز و تقدیرهای دیگری نیز به عکاسان شرکت کننده در مسابقه امسال تعلق گرفت. در زیر برگزیدگان این مسابقه را مشاهده می کنید.

 

 

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 1.

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 2

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 3

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 4

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 5

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 6

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 7

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 8

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 9

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 10

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 11

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 12

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 13

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 14

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 15

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 16

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 17

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 18

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 19

 

برترین عکس های زیر آبی ۲۰۱۷ - تصویر 20

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه