دهها نفر از مردم یونان در اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی معروف به بورکینی در شهرهای ساحلی فرانسه مقابل سفارت این کشور در آتن تجمع کرده و خواهان لغو این ممنوعیت شدند. نکته عجیب حضور مردی بود که به شکل عریان و درحالی‌که یک روسری سر کرده بود در این تجمع بود. ۳۰ شهر ساحلی فرانسه تابستان امسال پوشیدن لباس شنای اسلامی زنان مشهور به بورکینی را ممنوع اعلام کردند. اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی. ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی. اعتراض به ممنوعیت لباس شنای اسلامی. اعتراض به ممنو ...

 

دهها نفر از مردم یونان در اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی معروف به بورکینی در شهرهای ساحلی فرانسه مقابل سفارت این کشور در آتن تجمع کرده و خواهان لغو این ممنوعیت شدند.

نکته عجیب حضور مردی بود که به شکل عریان و درحالی‌که یک روسری سر کرده بود در این تجمع بود. ۳۰ شهر ساحلی فرانسه تابستان امسال پوشیدن لباس شنای اسلامی زنان مشهور به بورکینی را ممنوع اعلام کردند.

برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی 

 برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

 برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی 

 برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

 برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

اعتراض به ممنوعیت لباس شنای اسلامی 

 برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی 

برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنا

برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

 برهنه شدن برای حمایت از زنان مسلمان

اعتراض به ممنوعیت پوشیدن لباس شنای اسلامی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه