بچه ها هرجایی می توانند بخوابند و وقتی می گوییم هرجا یعنی واقعا همه جا. نگاهی به تصاویر زیر بیندازید تا متوجه منظور ما شوید. چه پدرومادر باشید چه نباشید این مجموعه عکس باعث خنده تان می شود. به این دلیل که ما و بچه ها چیزها را از زوایای متفاوتی می بینیم. برای مثال ما یک سگ را فقط یک سگ می بینیم ولی یک کودک می تواند آن را تختخواب ببیند. تصاویر زیر جاها و چیزهای مبتکرانه ای که بچه ها از آن به عنوان تختخواب استفاده کرده اند تا یک چرت کوتاه بزنند را نشان می دهد.

بچه ها هرجایی می توانند بخوابند و وقتی می گوییم هرجا یعنی واقعا همه جا. نگاهی به تصاویر زیر بیندازید تا متوجه منظور ما شوید. چه پدرومادر باشید چه نباشید این مجموعه عکس باعث خنده تان می شود. به این دلیل که ما و بچه ها چیزها را از زوایای متفاوتی می بینیم. برای مثال ما یک سگ را فقط یک سگ می بینیم ولی یک کودک می تواند آن را تختخواب ببیند. تصاویر زیر جاها و چیزهای مبتکرانه ای که بچه ها از آن به عنوان تختخواب استفاده کرده اند تا یک چرت کوتاه بزنند را نشان می دهد.

 

 


 

Napping In Front Of The President

 

Napping On A Suitcase

 

Napping On Legos. My Son May Be Immortal

 

Napping On A Shelf

 

Napping On The Toilet

 

Napping On A Dog

 

Napping In A Shoe

 

Napping On The Edge

 

Napping While Mommy's Shopping

 

Napping Like A Kanagroo's Baby

 

Napping Like A Yoga Master

 

Napping While Posing

 

Napping At Ikea

 

Napping On The Concrete

Napping In Dog's Bed

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه