تمام دغدغه های تیم های محافظتی در جهان حفظ امنیت برای شخصیت های مطرح است تا جایی که هر چند وقت یک بار شرکت های خودروهای حفاظتی نمونه هایی مستحکم از این اتومبیل ها را طراحی می کنند و در معرض تست قرار می دهند.

تمام دغدغه های تیم های محافظتی در جهان حفظ امنیت برای شخصیت های مطرح است تا جایی که هر چند وقت یک بار شرکت های خودروهای حفاظتی نمونه هایی مستحکم از این اتومبیل ها را طراحی می کنند و در معرض تست قرار می دهند.

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 1

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 2

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 3

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 4

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 5

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 6

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 7

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 8

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 9

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 10

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 11

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 12

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 13

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 14

 

تست مرگبار خودروهای تشریفاتی - تصویر 15

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه