برخی از قورباغه هایی که در ادامه مطلب مشاهده می کنید بیشتر شبیه کاراکتر های فیلم های تخیلی هستند اما در واقع نمونه واقعی تنوع در این دوزیستان را به ما نشان می دهند. موجوداتی که تقریبا در تمام نقاط کره زمین و در شکل و رنگ هایی عجیب و غریب یافت می شود.

برخی از قورباغه هایی که در ادامه مطلب مشاهده می کنید بیشتر شبیه کاراکتر های فیلم های تخیلی هستند اما در واقع نمونه واقعی تنوع در این دوزیستان را به ما نشان می دهند.موجوداتی که تقریبا در تمام نقاط کره زمین و در شکل و رنگ هایی عجیب و غریب یافت می شود.

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 1

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 2

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 3

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 4

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 5

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 6

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 7

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 8

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 9

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 10

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 11

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 12

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 13

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 14

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 15

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 16

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 17

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 18

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 19

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 20

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 21

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 22

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 23

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 24

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 25

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 26

تصاویر جالب از غورباقه های عجیب غریب - تصویر 27

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه