نخستین بوستان مینیاتوری شرق کشور با هزینه ۲۸۰ میلیارد ریال روز یکشنبه طی مراسمی در مشهد مورد بهره برداری قرار گرفت. این بوستان در مساحت هشت هکتار واقع در منطقه الهیه مشهد و در قالب مرحله نخست بهره برداری شامل المانهای تخت جمشید، آرامگاه فردوسی، پل خواجو، آرامگاه عطار، فرودگاه هاشمی نژاد، ایستگاه راه آهن، باغ شاهزاده ماهان، سد کارده و روستای کندوان است.

 

نخستین بوستان مینیاتوری شرق کشور با هزینه ۲۸۰ میلیارد ریال روز یکشنبه طی مراسمی در مشهد مورد بهره برداری قرار گرفت. این بوستان در مساحت هشت هکتار واقع در منطقه الهیه مشهد و در قالب مرحله نخست بهره برداری شامل المانهای تخت جمشید، آرامگاه فردوسی، پل خواجو، آرامگاه عطار، فرودگاه هاشمی نژاد، ایستگاه راه آهن، باغ شاهزاده ماهان، سد کارده و روستای کندوان است.

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 1

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 2

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 3

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 4

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 5

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 6

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 7

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 8

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 9

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 10

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 11

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 12

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 13

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 14

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 15

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 16

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 17

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 18

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 19

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 20

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 21

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 22

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 23

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 24

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 25

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 26

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 27

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 28

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 29

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 30

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 31

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 32

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 33

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 34

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 35

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 36

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 37

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 38

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 39

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 40

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 41

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 42

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 43

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 44

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 45

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 46

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 47

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 48

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 49

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 50

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 51

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 52

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 53

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 54

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 55

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 56

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 57

تمام ایران را در این بوستان ببینید - تصویر 58

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه