امید جهانتیغ که شغلش کارگری است صاحب چهار قلو شده است. وی به همراه همسر و چهارقلوها در یک اتاقک به همراه خانواده پدریش زندگی می کنند. برای نگهداری از این چهارقلو ها تمام خانواده تلاش میکنند اما مادر چهار قلوها (سیمین،ثمین،نگین و محمد امین) ، از کمبود هزینه برای خرید پوشاک و شیر خشک می گوید.

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان

 

امید جهانتیغ که شغلش کارگری است صاحب چهار قلو شده است.وی به همراه همسر و چهارقلوها در یک اتاقک به همراه خانواده پدریش زندگی می کنند.برای نگهداری از این چهارقلو ها تمام خانواده تلاش میکنند اما مادر چهار قلوها (سیمین،ثمین،نگین و محمد امین) ، از کمبود هزینه برای خرید پوشاک و شیر خشک می گوید.

 


 

 

تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 1تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 2تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 3تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 4تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 5تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 6تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 7تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 8تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 9تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 10تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 11تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 12تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 13تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 14تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 15تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه