در آستانه سال نو بنگالی، جشنواره هندوها با نام گاجان که به عنوان روز پیوند زمین و آسمان در ماه آوریل برگزار می شود. عبور از روی زغال گداخته، خوابیدن روی تختی از میخ و به صلیب کشیده شدن از جمله این مراسم است. یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا …. کودکان قرار می دهند.

در آستانه سال نو بنگالی، جشنواره هندوها با نام گاجان که به عنوان روز پیوند زمین و آسمان در ماه آوریل برگزار می شود. عبور از روی زغال گداخته، خوابیدن روی تختی از میخ و به صلیب کشیده شدن از جمله این مراسم است. یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا …. کودکان قرار می دهند

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 1

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 2

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 3

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 4

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 5

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 6

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 7

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 8

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 9

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 10

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 11

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 12

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 13

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 14

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 15

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 16

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 17

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 18

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 19

جشنواره شکنجه کودکان در هند! - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه