این تصاویر مربوط به رود گانگ در هند می باشد که هندوها مردگان خود را در آن می ریزند و در همان آب نیز استحمام می کنند. تصاویر برای کودکان مناسب نیست.

این تصاویر مربوط به رود گانگ در هند می باشد که هندوها مردگان خود را در آن می ریزند و در همان آب نیز استحمام می کنند. تصاویر برای کودکان مناسب نیست

5687f881c46188524e8b45d1

5687fbd4c46188de4b8b45cb

5687fbf2c361882a518b45dd

5687fc1bc36188466b8b45c8

5687fc06c46188f46a8b45de

5687fc8bc36188ab578b45cf

5687fc51c36188356b8b45e1

5687fcbbc36188356b8b45e4

5687fd23c36188da5e8b45af

5687fd42c36188e0068b45c45687fd70c46188524e8b45d6

5687fdacc361882e5e8b45e2

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه