افراد باهوش، اصولا نگاهی تیزبین هم دارند و به خوبی می توانند ریزترین نکات و اتفاق ها را دیده و تشخیص دهند. از این رو، اگر شما هم خودتان را انسان باهوشی می دانید که هیچ چیز از نگاهش دور نمی ماند، پیشنهاد می کنیم ۹ تصویر را زیر را دیده و تفاوت آن ها را تشخیص دهید. ۲ اختلاف؟. ۲ اختلاف؟. ۳ اختلاف؟. ۳ اختلاف؟. ۴ اختلاف؟. ۴ اختلاف؟. ۳ اختلاف؟. ۳ اختلاف؟. ۳ اختلاف؟. پاسخ ها:.

افراد باهوش، اصولا نگاهی تیزبین هم دارند و به خوبی می توانند ریزترین نکات و اتفاق ها را دیده و تشخیص دهند.

از این رو، اگر شما هم خودتان را انسان باهوشی می دانید که هیچ چیز از نگاهش دور نمی ماند، پیشنهاد می کنیم ۹ تصویر را زیر را دیده و تفاوت آن ها را تشخیص دهید.

 

 

 

۲ اختلاف؟

 

1

 

 

 

۲ اختلاف؟

 

2

 

 

 

۳ اختلاف؟

 

3

 

 

 

۳ اختلاف؟

 

4

 

 

 

۴ اختلاف؟

5

 

 

 

۴ اختلاف؟

 

6

 

 

 

۳ اختلاف؟

 

7

 

 

 

۳ اختلاف؟

8

 

 

 

۳ اختلاف؟

 

9

 

 

 

 

پاسخ ها:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

22

33

44

55

66

77

88

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه