وحید جوان ۲۹ ساله ای که در رشته ریاضی فیزیک شاگرد اول مدرسه بوده به دلیل اینکه تنها پسر خانواده است، درس را رها کرده و به کار بازیافت مواد پلاستیکی مشغول شده .

.

وحید جوان ۲۹ ساله ای که در رشته ریاضی فیزیک شاگرد اول مدرسه بوده به دلیل اینکه تنها پسر خانواده است، درس را رها کرده و به کار بازیافت مواد پلاستیکی مشغول شده .

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 1

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 2

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 3

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 4

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 5

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 6

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 7

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 8

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 9

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 10

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 11

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 12

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 13

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 14

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 15

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 16

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 17

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 18

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 19

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 20

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 21

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 22

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 23

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 24

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 25

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 26

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 27

وقتی یک شاگرد اول ریاضی فیزیک زباله جمع کن میشود - تصویر 28

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه