در ابتدا بایسته است به چند نکته اشاره کنیم:. ۱-عکس هایی که از درفش های ایران آورده شده است لزوماً در کل دوران مشخص شده جاری نبوده اند و شاید متعلق به یک دوره ی خاص از آن دوران باشند. ۲- برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند(برای مثال درفش اشکانیان. ). دوره اساطیری. درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید. هخامنشیان. کوروش بزرگ. درفش به جا مانده از کوروش بزرگ. دیگر درفش های هخامنشیان:. ...

در ابتدا بایسته است به چند نکته اشاره کنیم:

۱-عکس هایی که از درفش های ایران آورده شده است لزوماً در کل دوران مشخص شده جاری نبوده اند و شاید متعلق به یک دوره ی خاص از آن دوران باشند.

۲- برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند(برای مثال درفش اشکانیان.)

دوره اساطیری
 

 عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید 

 


 
هخامنشیان
 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

 


 کوروش بزرگ

 

 عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

درفش به جا مانده از کوروش بزرگ

 


 

دیگر درفش های هخامنشیان:

 

 عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان

 


 اشکانیان

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

درفش اشکانیان با خورشید آراسته می شده است

 ساسانیان

 

 عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

درفش کاویانی در دوران ساسانی هم مطرح بوده است

 


 سیاه جامگان

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی

 


 سرخ جامگان

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین

 


 غزنویان

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

 


 سلجوقیان
 

 عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

 


 تیموریان
 

 عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

 دوران صفویه

 

نشان شیر و خورشید برای اولین بار به طور رسمی از اینجا وارد پرچم ایران شده است  

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

مهم ترین و اصلی ترین پرچم دوران صفویه 

 

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون! 

پرچم شاه اسماعیل

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون! 

پرچم شاه تهماسب

 


 افشاریان

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون! 

پرچم های نادر شاه افشار

 


 دوران زندیه

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

 


 دوران قاجار

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

پرچم دوره آقا محمد خان

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون! 

پرچم دوره محمد شاه

 


 

 دوران پهلوی

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

پرچم ایران در دوران ناصرالدین شاه ، مشروطیت و پهلوی

 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون! 

در برخی از درفش های دوره پهلوی تاج پهلوی دیده می شود

 


 جمهوری اسلامی
 

عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه