حالا دیگر بیش از۹ماه است که از به دنیا آمدن پنج قلوهای مشهدی گذشته است. مهدی_رضا_محمد_سهیل و هادی پنج پسرهای اصغر دانشمندی هستند که با سجاد ۶ ساله می شوند شش پسر! هرچند آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و…. بخش مهمی ازهزینه های این خانواده هشت نفره را متقبل شده اند اماهنوز هم همراهی و همت دیگر خیرین کشور مورد نیاز می باشد. دند.

پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند

 حالا دیگر بیش از۹ماه است که از به دنیا آمدن پنج قلوهای مشهدی گذشته است. مهدی_رضا_محمد_سهیل و هادی پنج پسرهای اصغر دانشمندی هستند که با سجاد ۶ ساله می شوند شش پسر! هرچند آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و….بخش مهمی ازهزینه های این خانواده هشت نفره را متقبل شده اند اماهنوز هم همراهی و همت دیگر خیرین کشور مورد نیاز می باشد.

 

پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 1پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 2پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 3پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 4پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 5پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 6پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 7پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 8پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 9پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 10پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 11پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 12پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 13پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 14پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 15پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 16پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 17پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 18پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 19پنج قلوهای مشهدی ۹ ماهه شدند - تصویر 20دند

 

 


 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه