استفاده نادرست for به جای to :. Don't say: I came here for learn English. Say: I came here to learn English.

استفاده نادرست for به جای to :Don't say: I came here for learn EnglishSay: I came here to learn English

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه