ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ،ﻣﺜﻞ . . .
دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ
 
 
 


 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞ . . .
ﻋِﺸﻖ
 
 
 


 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،مثل . . .
پدر و مادر
 
 
 
 
 


 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ،ﻣﺜﻞ . . .
ﻣُﺤﺒﺖ
 


 
 
 
 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ
مثل ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم
 


 
 
 
 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد
ﻣﺜﻞ ﮔُﺬﺷﺘﻪ
 
 
 
 


 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ
ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﭼﺎپلوس ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ
 


 
 
 
 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ، مثل . . .
ﺩﻝِ ﺁﺩما
 
 
 


 
 
 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،ﻣﺜﻞ . . .
ﺧﯿﺎﻧﺖ
 
 
 
 
 


 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعشﮐﺮﺩ ، ﻣﺜﻞ . . .
ﺁﺑِﺮﻭ
 
 
 
 
 


 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ
ﻣﺜﻞ ﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ
 
 
 
 
 
 
 
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
 
 
alt
 
هَمیشه هَوامون رو داره،مثل . . .
خدا
 
 

 

 

 

 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه